Công Tác Đoàn – Hội Tỉnh Kiên Giang Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Năm 2023

Công Tác Đoàn – Hội Tỉnh Kiên Giang Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Năm 2023